Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXII/484/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt w wysokości 12.355.361,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.909.576,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł;
3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.420.285,00 zł;
4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.6639.534,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4do uchwały, pochodzące z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.909.576,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł;
3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.704.458,84 zł;
4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.500,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.284.173,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."
2. § 13 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 81.000,00 zł;
2) celową na zadania inwestycyjne - 80.000,00 zł;
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 150.000,00 zł;
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 183.500,00 zł;
5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 90.000,00 zł;
6) celową na dotacje w zakresie kultury fizycznej - 140.000,00 zł;
7) celową na zarządzanie kryzysowe – 127.000,00 zł; celową na szerzenie kultury w gminie – 20.000,00 zł."

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXII4842023 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2023 w sprawie zmian w.pdf (463,34KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXII4842023.docx (10,46KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXXII4842023.docx (6,71KB)

PDFUchwała LXXII/484/2023 - protokół głosowania (33,11KB)