Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.01.30 - Porządek obrad LXXIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w formie on-line

 1. Otwarcie obrad LXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXIII/A/2023;
  2. nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Pabianice – Sołectwu Okołowice - Uchwała Nr LXXIII/B/2023;
  3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Uchwała Nr LXXIII/C/2023; 
  4. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Uchwała Nr LXXIII/D/2023;
  5. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice - Uchwała Nr LXXIII/E/2023;
  6. zmieniająca uchwałę Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice - Uchwała Nr LXXIII/F/2023;
  7. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Uchwała Nr LXXIII/G/2023;
  8. podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty do-finansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 - Uchwała Nr LXXIII/H/2023;
  9. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców - Uchwała Nr LXXIII/I/2023;
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne. 
 10. Zamknięcie obrad sesji.