Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXIII/487/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Pabianice - Sołectwu Okołowice

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz uchwały Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3889), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Okołowic w sprawie projektu Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Sołectwu Okołowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXIII4872023 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-01-2023 w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Pabianice - Sołectwu Okołowice.pdf (631,84KB)

PDFZalacznik1.1 LXXIII4872023.pdf (204,24KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXIII4872023.docx (20,63KB)

PDFUchwała LXXIII/487/2023 - protokół głosowania (33,15KB)