Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydłużenie terminu zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W

związku z powyższym, Wójt Gminy Pabianice zwraca się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice, o wypełnienie Zgłoszenia, które obejmuje informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Pabianice – pok. 22 lub pobrać ze strony BIP Gminy – zakładka „Jak załatwić sprawę w urzędzie” -> „Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków”: https://bip.pabianice.gmina.pl/6905/207/ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.html

W związku z tworzeniem ewidencji przedłużamy termin na złożenie Zgłoszenia do dnia 31 marca 2023 r.:

  • listownie na adres Urzędu - osobiście w Urzędzie Gminy pok. 22
  • przekazać sołtysowi (prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi ewentualną korektę złożonego Zgłoszenia),
  • ewentualnie przesłać skan na adres e-mail: zbiorniki@pabianice.gmina.pl – z jednoczesnym wysłaniem oryginału pocztą do Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 42 213-96-60 wew. 125

W związku ze zmianami w ww. ustawie umowa z firmą wykonującą usługi musi być zawarta w formie pisemnej, datę zawarcia umowy oraz nazwę firmy musimy wpisać do Zgłoszenia.

W przypadku braku umowy należy to uczynić niezwłocznie.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości wyposażonych i w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przypominamy również, że właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na wezwanie organu kontrolującego.