Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.02.27 - Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Pabianice

 1.  Otwarcie obrad LXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice - Uchwała Nr LXXVI/A/2023;
  2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr LXXVI/B/2023;
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice - Uchwała Nr LXXVI/C/2023;
  4. Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach 2023-2025 - Uchwała Nr LXXVI/D/2023;
  5. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Uchwała Nr LXXVI/E/2023;
  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023 r. - Uchwała Nr LXXVI/F/2023;
  7. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXVI/G/2023;
  8. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023 – 2031 - Uchwała Nr LXXVI/H/2023;
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.