Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9, art. 403 ust. 2, 4 pkt 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, M. P. z 2022 r. poz. 969 i poz. 1009) w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXVI5032023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z.pdf (482,07KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 LXXVI5032023.docx (6,91KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 LXXVI5032023.docx (6,82KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXVI5032023.docx (11,99KB)

PDFUchwała LXXVI/503/2023 - protokół głosowania (33,39KB)