Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-03-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz. 1812.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspieranie zadań publicznych w zakresie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023. 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
§ 3. Z organizacjami, których zadania uzyskają wsparcie, zostaną podpisane umowy.
§ 4. Organizacje, które w wyniku konkursu otrzymają wsparcie, po zrealizowaniu zadania zobowiązane są do złożenia sprawozdania.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 372023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-03-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w.pdf (302,76KB)

DOCXZałącznik nr 1 372023.docx (13,23KB)