Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9, art. 403 ust. 2, 4 pkt 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, M. P. z 2022 r. poz. 969 i poz. 1009) w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków skreśla się ust. 4 w § 1 oraz ust. 3 w § 6.
§ 2. W załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków skreśla się zapis „oświadczenie na potrzeby wystawienia PIT 8C”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXVIII5102023 Rady Gminy Pabianic. w.pdf (168,43KB)

PDFUchwała LXXVIII/510/2023 - protokół głosowania (33,49KB)