Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXX/517/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: "§5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 13.789.474,24 zł, który zostanie sfinansowanyprzychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.961.624,18 zł;
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.490.831,00 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.500,00 zł,
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.311.519,06 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.073.648,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4do uchwały, pochodzące z:

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.961.624,18 zł;
3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 5.775.004,84 zł;
4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.500,00 zł,
5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.311.519,06 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.284.173,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXX5172023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2023 w sprawie zmian w.pdf (1,62MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXX5172023.docx (9,02KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXXX5172023.docx (17,41KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXXX5172023.docx (16,32KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXXX5172023.docx (6,69KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXXX5172023.docx (13,59KB)

PDFUchwała LXXX/517/2023 - protokół głosowania (33,13KB)