Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.07.19 - Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. inwestycji

DOCOgłoszenie o naborze wraz z załącznikami (75,50KB)
DOCKwestionariusz osobowy (50,00KB)
 

SOR.2110.1.2.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530/ Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze
- Inspektor ds. inwestycji
w Referacie Dróg i Planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pabianicach,
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie wyższe
2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo lub architektura,
3) dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
4) dodatkowym atutem będzie co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z koordynacją procesu inwestycyjnego,
5) biegła znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych,
6) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego,
7) umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ich weryfikacji,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
9) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,
10) biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

 

2) Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym
Do zadań na stanowisku inspektor ds. inwestycji należy:
1. Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów,
w tym:
a) przygotowanie zleceń na wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom,
d) przygotowanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z tym związanej,
e) organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe
i wykonawcze.
2. Współpraca przy sporządzaniu wniosków w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji /środki z UE, środki krajowe/;
3. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji;
4. Rozliczanie prowadzonych inwestycji;
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań na stanowisku pracy;
6. Sporządzanie dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy;
7. Opracowanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji;
8. Analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie działania stanowiska;
9. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu działania stanowiska pracy na dany rok budżetowy;
10. Ścisła współpraca z Referatem Finansowym w zakresie realizacji budżetu oraz stanowiskiem ds. gospodarki przestrzennej przy realizacji inwestycji i opracowywaniu planu przestrzennego zagospodarowania;
11. Przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań;
12. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych w tym uchwał Rady Gminy Pabianice i zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w zakresie wykonywanych zadań;
13. Pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań – w zakresie wykonywanych zadań;
14. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji - w zakresie wykonywanych zadań.

3. Warunki pracy na stanowisku
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Pabianicach nie wyniósł co najmniej 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy – (odręcznie podpisany)
2)    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3)    Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych stażach lub zaświadczenie po-twierdzające obecne zatrudnienie).
4)    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
5)    Pisemne oświadczenie (załącznik nr 1) kandydata o:
a)    posiadaniu obywatelstwa;
b)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
c)    niekaralności - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-stępstwo skarbowe;
d)    stanie zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku;
e)    posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
6)    Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnienie i przetwarza-nie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stano-wisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, oraz zgo-da na przetwarzanie dodatkowych danych kontaktowych – według wzoru określonego załącznikiem Nr 2
7)    W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopia aktualne-go Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności.

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 - w sekretariacie lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia:
"konkurs na stanowisko inspektor ds. inwestycji".
3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02.08.2023 r. do godziny 14:00,
4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,
5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,
6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji - pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
8) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych będą przechowywane zgodnie z Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217),
2) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odbierane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2022 r. z 2022 r. poz. 530/.


Pabianice, dnia 19.07.2023 r.