Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.11.30 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice

PDFZaproszenie do składania ofert (1,94MB)
DOCXWzór formularza ofertowego (docx) (23,80KB)
PDFWzór formularza ofertowego (pdf) (143,99KB)
PDFUmowa projekt (173,44KB)

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (326,84KB)
 

Pabianice, dnia 29.11.2023 r.

PPN.670.2.2023

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE

 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice Marcina Wieczorka, z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, województwo łódzkie, powiat pabianicki, tel: 42 213 96 60, e-mail: NIP: 731-191-39-30, REGON: 472057804.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Nazwa - Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice.
 1. Rodzaj zamówienia - Usługi.
 1. Przedmiot zamówienia:

 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opracowania wykonania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2024-2031 oraz projektu planu ogólnego gminy dla obszaru gminy Pabianice.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. (ETAP I) W ramach zamówienia Wykonawca wykona projekt Strategii Rozwoju Gminy, która będzie składać się z części tekstowej i graficznej zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ramach wykonania projektu strategii rozwoju Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbędne czynności, jakie należy wykonać w trakcie procesu sporządzania strategii przewidziane ww. przepisach prawa, a w tym szczególnie: 
 • Przygotuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz wyciągnie niezbędne wnioski dla potrzeb opracowania strategii.
 • Przygotuje projekt uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy w tym tryb konsultacji.
 • Przeprowadzi konsultacje projektu strategii rozwoju gminy w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Dokona ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.
 • Doprowadzi do uzyskania pozytywnej opinii zarządu województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
 • Przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu strategii.
 • Przedłoży ostateczny projekt strategii rozwoju wraz z projektem uchwały celem przyjęcia jej przez radę gminy.
 • Zaprezentuje opracowaną strategie rozwoju radnym gminy na sesji  lub komisji rady gminy.
 1. (ETAP II) W ramach zamówienia Wykonawca wykona projekt planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem składającym się z części tekstowej i graficznej zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawach: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ramach wykonania projektu planu ogólnego Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbędne czynności, jakie należy wykonać w trakcie procesu sporządzania planu ogólnego przewidziane ww. przepisach prawa, a w tym szczególnie: 
 • Przygotuje projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. 
 • Określi strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne oraz obszary uzupełnienia zabudowy w zależności od potrzeb.
 • Doprowadzi do uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień instytucji oraz organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu ogólnego przewidzianych w przepisach.
 • Przeprowadzi konsultację społeczne i opracuje raport podsumowujący ich przebieg zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.
 • Zapewni osobiste dyżury projektanta w ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego z mieszkańcami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w liczbie minimum trzech dni.
 • Przeprowadzi procedurę planistyczną w ramach, której sporządzi i skompletuje dokumentację prac planistycznych w wersji elektronicznej i papierowej.
 • Zaprezentuje opracowany plan ogólny gminy na sesji lub komisji rady gminy.
 • Opracuje dane przestrzenne dla planu ogólnego w tym dostosuje je do wymogów publikacji w Systemie Informacji Przestrzennej wykorzystywanego przez Zamawiającego.  
 • Dostosuje plan ogólny do formatu umożliwiający Zamawiającemu wydawanie z niego wypisów,  wyrysów oraz załącznika w formie danych przestrzennych.
 • Opracuję prognozę oddziaływania na środowisko, a w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzyska zgodę właściwych w tym zakresie organów.
 • Opracuję niezbędne opracowanie ekofizjograficzne.
 1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w pkt a i b niezbędnych opracowań oraz uczestniczenie w czynnościach proceduralnych, a w tym m.in. przygotowanie: pism, opracowań, koncepcji, analiz, projektów, tabelarycznych wykazów, wykresów, wniosków, zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień, protokołów, oświadczeń, uzasadnień, rozstrzygnięć, wyjaśnień, badań społecznych, prezentacji graficznych, map, ankiet, sprawozdań, wykazów, raportów, wystąpień oraz innych dokumentów niezbędnych w przeprowadzaniu procedury uchwalania opracowań wymaganych przepisami prawa, w tym obowiązujących po dniu podpisania umowy, niezbędnych do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia.

 

 1. Termin wykonywania zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia:

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ETAPU I ustala się do dnia 28 czerwca 2024 r., a termin ten rozumie się jako ostateczny dzień przedłożenia na sesję rady gminy projektu Strategii Rozwoju Gminy Pabianice.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ETAPU II ustala się do dnia 28 listopada 2025 r., a termin ten rozumie się jako ostateczny dzień przedłożenia na sesję rady gminy projektu planu ogólnego gminy.

 

 1. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na pojedyncze opracowanie - etap.

 

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 

 1. Posiada niezbędne doświadczenie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się referencjami lub innymi rekomendacjami potwierdzającymi, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że należycie wykonał minimum 3 usługi polegające na opracowaniu przynajmniej 3 opracowań strategicznych dla gmin. Przez opracowania strategiczne dla gmin, o których mowa rozumie się strategię rozwoju gminy przyjętą uchwałą lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte uchwałą, z czego dotyczy to wyłącznie całościowych opracowań tych dokumentów, do których nie zalicza się aktualizacji, zmiany fragmentarycznej lub częściowej.

 

 1. Posiada niezbędną wiedzę. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi prawnie wymagane kwalifikacje rozumiane jako spełnienie przez te osoby wymogów określonych w:
 • art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.);
 • art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

 

Celem potwierdzenia do formularza ofertowego należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę ww. wymogów. 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zawierające udokumentowane spełnienie wymogów określonych w części IV „Wymagania i warunki udziału w postępowaniu”. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto. Cenę w ofercie należy podać jako kwotę netto i brutto w PLN. Podana kwota dotyczy realizacji całego zamówienia zarówno strategii rozwoju, jak i planu ogólnego. Nie przewiduje się dzielenia zlecenia i składania ofert częściowych na poszczególne etapy. Oferty niespełniające wymogów części IV „Wymagania i warunki udziału w postępowaniu” oraz złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje pozostałe dotyczące procedury zapytania ofertowego

 

 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r. do godz. 14:00 w formie (papierowej) zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego na adres: Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.
 2. W tytule na środku koperty należy napisać: „OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGI ROZWOJU I PLANU OGÓLNEO. NIE OTWIERAĆ PRZED 14 GRUDNIA 2023 R.".
 3. Do formularza ofertowego należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w części IV „Wymagania i warunki udziału w postępowaniu”. W dniu podpisania umowy należy okazać złożone załączniki w oryginale do wglądu Zamawiającemu.
 4. W formularzu oferty należy wskazać cenę całkowitą za realizację usługi netto i brutto.
 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
 6. Termin składania ofert do 13 grudnia 2023 r. do godz. 14:00 jest ostatecznym terminem kiedy oferta musi wpłynąć do urzędu.
 7. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni liczonych od ostatniego dnia umożliwiającego składanie ofert, o czym każdy z oferentów zostanie następnie powiadomiony poprzez publikację informacji na stronie BIP-u gminy Pabianice. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 lub nie spełniające wymogów określonych w części IV „Wymagania i warunki udziału w postępowaniu”,  nie będą rozpatrywane.
 8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10.  W przypadku Wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 11. Rozeznanie cenowe przeprowadza się na podstawie §3 zarządzenia nr 158/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2021 r. w związku powyższym dopuszcza się w tym postępowanie składanie ofert wyłącznie poniżej 130 000,00 złotych netto. Oferty powyżej tej kwoty dyskwalifikują udział w tym postępowaniu.
 12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 1. Lista załączników
 • Wzór formularza ofertowego.
 • Umowa projekt.

 

PDFZaproszenie do składania ofert (1,94MB)
DOCXWzór formularza ofertowego (docx) (23,80KB)
PDFWzór formularza ofertowego (pdf) (143,99KB)
PDFUmowa projekt (173,44KB)

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (326,84KB)